Praktijkinformatie

De praktijk bestaat sinds september 2008. Voor behandeling in de praktijk is een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of van uw huidige behandelaar binnen de GGZ nodig.

Drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh is sinds 2008 psychiater en heeft ruime ervaring als behandelaar van patienten met een psychiatrische stoornis. Een psychiater is medisch specialist, die zich richt op diagnostiek en behandeling van patienten met een psychiatrische stoornis. Drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (www.nvvp.net) en doet behandelingen volgens de richtlijnen van deze vereniging.

Een afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Aangezien er soms anderen op een afspraak wachten, is het erg prettig dat u in een zo vroeg mogelijk stadium de afspraak afzegt, zodat er nog andere afspraken ingepland kunnen worden.

U kunt dit het beste doen door een mail te sturen naar info@vishpsychater.nl of te bellen met  020 – 6122300 / 06 – 19421227

Als u korter dan 24 uur vantevoren de afspraak afzegt, dan worden er kosten bij u in rekening gebracht. Deze zijn conform het medisch specialisten tarief van 135,50 euro per uur.

Spoedgevallen

Spoedgevallen

Als u reeds patiënt bent bij drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh, kunt u voor spoedgevallen bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur met het volgende telefoonnummer: 020-6122300 of 06-19421227. Hij zal dan met u bespreken wat op dat moment het beste is om te doen.

Een spoedgeval betekent uiteraard een spoedgeval op het terrein van de problematiek waarvoor u in behandeling bent. Voor andere zaken belt u de huisarts.

Soms is een gesprek over de telefoon voldoende, soms kan een medicatie-advies nodig zijn. In andere gevallen kan het nodig zijn dat u op zeer korte termijn gezien moet worden door een arts of psychiater. In dit geval zal drs. Vish samen met u en/of evt. naasten bespreken of dit bij hemop de praktijk kan, of dat een verwijzing naar bijvoorbeeld de crisisdienst nodig is.

Tarieven

Vergoeding

Vish psychiatrisch praktijk heeft contract met alle verzekeraars behaleve Regeling zorg asielzoekers.

Een behandeling in de praktijk wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Per 1 januari 2012 is het eigen risico voor de GGZ verhoogd; het eigen risico bedraagt 385,00 euro per jaar. Dit geldt niet als de behandeling in 2011 al is begonnen.

Eigen bijdragen zijn per 01 januari 2009 afgeschaft. U dient wel rekening te houden met een eventueel bestaand eigen risico in uw polis! Ik schrijf alle minuten die ik met u bezig ben op: face-to-face contact, telefoon, e-mail, adminsitratie, overleg met collega’s, beantwoorden van verzoeken om informatie etc. en declareer die bij uw zorgverzekeraar. De kosten worden berekend volgens de DBC systematiek.

Als u geen ziektekostenverzekering hebt dan betaalt u 150,00 euro per uur.

Let op: Relatietrapie en Gezientrapie word niet vergoed door u verzekeringmaatschapijen. Patienen moeten dat zelf bekostigen.

Verzekeraars waarmee ik een zogenaamd vrijgevestigde contract heb:

Zilverkruis groep:
Zilveren Kruis 3311
Aevitae 3329
Avéro Achmea 3329
FBTO 3351
One Underwriting 8971
Interpolis 3313
OZF Achmea 3314
Pro Life 9086
ZieZo Kruis 3311
De Friesland 7048

VGZ groep:
Univé 0101
Stichting Ziektekostenverzekering krijgsmacht 0212
ZEKUR 0101
Zorgzaam Verzekerd 0101
VGZ 7095
MVJP 7095
Bewuzt 7095
Plus 7095
Aevitae 8956
IZZ 9015
IZA Zorgverzekeraar NV 3334
UMC 0736

Menzis groep:
Menzis 3332
Anderzorg 3333

VRZ groep:
Zorg en Zekerheid 7085
Eno: Salland Zorg 7032
Holland Zorg 7032
Ander Zorg 7032
ONVZ: ONVZ Zorgverzekeraar 3343
VvAA Zorgverzerzekeraar 3343
PNOzorg 3343

DSW groep:
Stad Holland 7037
DSW 7029
De Amersfoortse 9018
InTwente 3344
ASR 0403
DITZO 3336
Aevitae 3328

Caresq groep:
National Academic 3533
Promovendum 3533
Besured 3533
Aevitae 3360

Als u klachten heeft

Als u klachten heeft

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met dr. Vishtaseb Akbarkhanzadeh bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met dr. Vish op te lossen,dan kan er schriftelijk een klacht worden ingediend bij onderstaande klachtencommissie.

Behandelingen

Behandelingen

Afhankelijk van de aard van uw klachten en uw hulpvraag bestaat de behandeling uit diagnostiek en/of psychotherapie en/of medicatie.
Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Ik vind het vooral belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen.
Voor deelbehandelingen zoals EMDR werk ik samen met een aantal psychotherapeuten.

Vaak is het wenselijk om uw omgeving bij de behandeling te betrekken. Dat betekent, dat ik in de beginfase van een behandeltraject, vanzelfsprekend in overleg met u, familie of eventueel andere betrokkenen zal uitnodigen om een keer mee te komen.

Soms kan uw partner of gezin samen met u in een systeemtherapie mee behandeld worden.

Regelmatig wordt het effect van de behandeling met u geëvalueerd. Het behandelplan wordt indien nodig bijgesteld.

Inzichtgevende therapie
Inzichtgevende therapie wordt ook wel psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie genoemd. In deze therapievorm onderzoekt u samen met de therapeut wat er speelt in de relaties die u heeft met anderen, de relatie die u heeft met uzelf en hoe deze relaties samenhangen met uw oorsprong en levensgeschiedenis. Het gaat om het begrijpen waar gevoelens en patronen vandaan komen en om het onderzoeken van ( vaak onbewuste) drijfveren. De relatie met de therapeut is hierbij een belangrijk instrument, omdat de dingen die spelen in de relatie met de therapeut ook zullen spelen in relaties met anderen in uw dagelijks leven.

Inzichtgevende therapie is meestal een langer durende behandeling.

Cognitieve gedragstherapie CGT
Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die ervanuit gaat, dat gevoelens, gedachten en gedrag met elkaar samenhangen. Iemands gevoelens worden bepaald door zijn of haar gedachten. Veel negatieve gevoelens, zoals angst of een sombere stemming, worden veroorzaakt door irreële gedachten. Vaak zijn we ons niet goed bewust van deze irreële gedachten.
Bij cognitieve therapie leren mensen samen met de therapeut hun irreële gedachten te onderzoeken. Irreële gedachten worden vervangen door meer rationele en vaak ook meer geruststellende gedachten. Het gaat bij cognitieve therapie dus om anders leren denken. Er wordt daarnaast ook gekeken naar het gedrag. Wanneer iemand bijvoorbeeld vanwege bepaalde angsten steeds meer situaties is gaan vermijden, wordt stapsgewijs dit vermijdingsgedrag, dat de angst meestal in stand houdt, weer doorbroken. Ook ontspanningstechnieken kunnen deel uit maken van cognitieve gedragstherapie.
Bij cognitieve gedragstherapie wordt veel gewerkt met huiswerkopdrachten. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor mensen met paniekaanvallen, overmatig piekeren, hypochondrie, sociale angst en depressie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR is een techniek die vaak gebruikt wordt bij mensen die een trauma hebben meegemaakt. De gedachten en gevoelens worden losgekoppeld van de gebeurtenis zelf, door de capaciteit van het werkgeheugen te overspoelen

Medicatie
Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, kan medicatie nodig zijn. De afweging om wel of niet te starten met medicatie maak ik in overleg met u. Ik vind het belangrijk om u goed voor te lichten over het te verwachten effect en de bijwerkingen van de medicatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Wanneer u bent begonnen met nieuwe medicatie en vragen heeft over eventuele bijwerkingen, kunt u mij (binnen kantooruren) bellen of mailen om te overleggen.

Voor herhaalrecepten geldt, dat u deze het best kunt vragen tijdens uw afspraak. Mocht u tussen de afspraken door een nieuw recept nodig hebben, dan verzoek ik u dit liefst enkele dagen voordat de medicijnen op zijn door te geven via de email, zodat ik tijdig een recept naar uw apotheek kan faxen of digitaal gestuurd kan worden.

Eerste zitting

Wat moet u meenemen naar de eerste zitting?

Ik heb een verwijzing nodig van de huisarts. Zonder verwijzing kan ik geen declaratie doen bij uw zorgverzekeraar. De verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Datum
  • NAW-gegevens van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • NAW-gegevens van de cliënt
  • BSN van de cliënt
  • Verzekeringsgegevens van de cliënt
  • Vermoeden van een DSM-stoornis
  • Hoofdprobleem
  • Specificatie generalistische basis GGZ (GBGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ)
  • Handtekening

Zo mogelijk brieven van voorgaande behandelingen.

Wachttijd

Wachttijd

Ik houd geen wachtlijst aan. Er is dus geen wachttijd. Als u mij belt of mailt laat ik weten of ik tijd heb en of ik ruimte heb binnen mijn budget voor uw verzekeraar. Mocht ik geen ruimte hebben, dan kunt u het uiteraard later nog eens proberen en ik hoop dat u dan wel succes heeft.

Kwaliteitstatuut

Kwaliteitstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Kwaliteitstatuut opvragen